ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, όπως αναλύεται στην συνημμένη πρόσκληση, προϋπολογισμού εώς 467,98€ με το Φ.Π.Α….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ