ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), για τους υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ