ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ