Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης , Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Κ. Ωραίου”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

ΤΕΥΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.