ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με έναρξη από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2018, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των υπηρεσιών, για την υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΣΗΣΗ