ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δημοτολογίου της, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ