Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ