Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ