Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων Δήμου Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΥΔ