ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας διαδικτυακής εφαρμογής – βάσης δεδομένων (ιστοσελίδα) δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου τα αρμόδια τμήματα να διαχειρίζονται μια διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και υπηρεσιών-έργων) με ταχύτητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

Πιο αναλυτικά στοιχεία διαβάστε στη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ