Πρόσκληση υποβολής προσφορών

O Δήμος Μύκης θα προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με διαδικασίες απευθείας ανάθεση, για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων Δήμου Μύκης , χρήσης 2018. Οι ενδιαφερόμενοι ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να αποστείλουν προσφορές έως και την 14/12/2018 ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ