ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν κατατέθηκε σχετική οικονομική προσφορά που ν’ αφορά την υπ’ αρίθμ. 10974/10-12-18 προηγούμενη πρόσκλησή μας ο Δήμος Μύκης προβαίνει σε επανάληψη της πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών για την προμήθειας μιας διαδικτυακής εφαρμογής-βάσης δεδομένων (ιστοσελίδα) δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου τα αρμόδια τμήματα να διαχειρίζονται μια διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και υπηρεσιών – έργων), με ταχύτητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στην  συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ