ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ενδεικτικού προϋπολογισμού εώς 1.419,78€ με το Φ.Π.Α….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ