Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : Έργα δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 οικισμός Κοτύλης).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ