ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ