Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών και Σατρών»
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ