ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης”, προϋπολογισμού 29.991,57€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε word)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε pdf)

ΤΕΥΔ (σε word)

ΤΕΥΔ (σε pdf)