ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Κ. ΜΥΚΗΣ και Τ.Κ. ΩΡΑΙΟΥ”, προϋπολογισμού μελέτης 56.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ