Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ¨ Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης ¨
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΕΥΔ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ