Διακήρυξη προμήθειας με ανοικτή διαδικασία

Διακήρυξη προμήθειας με ανοικτή διαδικασία :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Φορτωτής)

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μηχάνημα Διαγράμμισης)

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μηχανήματα Εκσκαφής)

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Οχήματα Χειμερινής Συντήρησης)
 
ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Πυροσβεστικό Συγκρότημα)