ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ