Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΥΔ