Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  10.788,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η 2855 /19.04.2019 (ΑΔΑ : ΩΠΙ3ΩΚΛ-ΡΕΙ) απόφαση  για την ανάληψη και διάθεση της πίστωσης

 Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υπηρεσία  μέχρι την 25/04/2019 και ώρα 10:00 πμ.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

 • στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 • στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

 • Από τον επιτηδευματία της ατομικής επιχείρησης
 • Μόνο από την εταιρεία

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
  • Από τον επιχειρηματία της ατομικής επιχείρησης
  • Από την εταιρεία

Τα δικαιολογητικά δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν μαζί με την προσφορά αλλά προσκομίζονται υποχρεωτικά κατά την ανάθεση της υπηρεσίας. Λόγω του περιορισμένου χρόνου μέχρι την υλοποίηση της δράσης , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.

                                            Ο Δήμαρχος Μύκης

                                                   Καπζά Τζεμήλ

 

 

 1. Πρόσκληση
 2. Η 2698/12.04.2019 τεχνική περιγραφή.
 3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς – Word – Pdf. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τμήμα της δράσης που τον αφορά.