Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  για την διαμονή σε ξενοδοχείο της κτηνιατρικής ομάδας με τους βοηθούς της που θα συμμετέχει στη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  1.205,49€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ο φόρος διαμονής) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η 2859 /19.04.2019 (ΑΔΑ : 7ΖΩΤΩΚΛ-Μ8Λ) απόφαση  για την ανάληψη και διάθεση της πίστωσης

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 116 παρ.1  , του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υπηρεσία  μέχρι  της 22/04/2019 και ώρα 12:00πμ.

               

                                                                                         Ο Δήμαρχος Μύκης

                                                                                              Καπζά Τζεμήλ

 

Συνημμένα :

  1. Πρόσκληση
  2. Η 2698/12.04.2019 τεχνική περιγραφή.
  3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς – WordPdf. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τμήμα της δράσης που τον αφορά.