Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού απαραίτητου για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στα  1.345,40€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει εκδοθεί  η 2857 /19.04.2019 (ΑΔΑ : 6ΨΜΨΩΚΛ-Γ6Λ) απόφαση  για την ανάληψη και διάθεση της πίστωσης

Για την ανάθεση της προμήθειας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 116 παρ.1  , του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την προμήθεια  μέχρι  της 22/04/2019 και ώρα 15:00 μμ.

 

               

                                                                                                                            

Συνημμένα :

  1. Πρόσκληση
  2. Η 2698/12.04.2019 τεχνική περιγραφή.
  3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς – Word – Pdf. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τμήμα της δράσης που τον αφορά.