Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  10.788,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η 2855 /19.04.2019 (ΑΔΑ : ΩΠΙ3ΩΚΛ-ΡΕΙ) απόφαση  για την ανάληψη και διάθεση της πίστωσης

 Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου