ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) καταμετρητή χρημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ