Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε  οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μύκης.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  1495,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   και θα βαρύνει τον Κ.Α.00-6117.012 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2019 με τίτλο «ψεκασμός εντόμων υγειονομικού ενδιαφέροντος» , με εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00€

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 116 παρ.1  , του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας  Μύκης  μέχρι  της 25/06/2019 και ώρα 12:00 πμ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίσταεπιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους , που τηρείται στο ΥΠΑΑΤ , εναλλακτικά υποβάλλεται αντίγραφο της αναγγελίας /γνωστοποίησης έναρξης άσκησης επαγγέλματος  Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών κατά την υποβολή της προσφοράς.                      

Πρόσκληση