Προκήρυξη για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου