Ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το διάστημα 2019 (υπόλοιπο)-2020.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1  ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Η υπηρεσία ενδεικτικά  περιλαμβάνει τα εξής :

Τις υποχρεωτικές από τις διατάξεις του Ν.4039/2012 , κτηνιατρικές πράξεις και την περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση υποβολής προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας.

Παρατίθεται η τεχνική περιγραφή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας προς ενημέρωση και προετοιμασία κάθε ενδιαφερόμενου.

Τεχνική Περιγραφή