ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε Word)   (σε pdf)

Η Ανακοίνωση πρόσληψης (περίληψη) θα δημοσιευθεί την Τρίτη 19/11/2019 στις εφημερίδες του Νομού :  “ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ”  και “ΑΓΩΝΑΣ”

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δημοσίευσής ή ανάρτησής της

Πληροφορίες, Δ.Μύκης: Τηλ. 2541352336 – 2541352337   & Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.) 2544029013

 

 

 Σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 , η Τριμελής Επιτροπή  Κατάταξης για την τήρηση της διαδικασίας (& της διενέργεια της συνέντευξης) (Αριθ. Απόφ. 43/2019 ΚΔΕΜ)

και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την   πρόσληψη σε θέση Δ/ντή επί θητεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της κατάταξης των υποψηφίων για

την κάλυψη της θέσης του Δ/ντή επί θητεία της ΚΔΕΜ (Προκήρυξη 419/2019) :

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Μετά την διαδικασία και της συνέντευξης των υποψηφίων ακολούθησε νέα κατάταξη και κατάρτιση του σχετικού πρακτικού της επιτροπής

καθώς και νέοι πίνακες (ΤΕΛΙΚΟΙ) ως εξής:

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (2)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (μετά την συνέντευξη)

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2ο)