ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αντικατάσταση (μερική) της δομημένης καλωδίωσης και εξοπλισμού λειτουργίας του δικτύου των υπηρεσιών του Δήμου στο δημοτικό κατάστημα Σμίνθης, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ