Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δ.Κ. Μύκης”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ