Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες τοποθέτησης , αντικατάστασης και αφαίρεσης υδρομέτρων σε οικισμούς Δ. Μύκης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες τοποθέτησης , αντικατάστασης και αφαίρεσης υδρομέτρων σε οικισμούς Δ. Μύκης