Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας : ” Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ