ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης Ν. Ξάνθης, ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ και ελλείψει αυτού JCB) και ενός (1) ΥΕ Εργατών/τριών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

Η ανακοίνωση πρόσληψης (περίληψη) δημοσιεύθηκε το Σάββατο 28/12/2019 στις εφημερίδες του Νομού: “ΘΡΑΚΗ” και “ΦΩΝΗ της ΞΑΝΘΗΣ”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή εώς και Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

Πληροφορίες: Δ. Μύκης, τηλ.: 25413-52336 και 25413-52337