ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019

Αναρτήθηκαν την 17/1/2020 στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση 8μηνης διάρκειας.

Δείτε τους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Εργατών-τριών

Πίνακας ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Εργατών-τριών

Πίνακας διοριστέου κατηγορίας ΥΕ Εργατών-τριών

Πίνακας διοριστέου κατηγορίας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 18/1/2020. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ-Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.