Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σχετικά με την ανάθεση εργασιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Δήμου Μύκης σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

Πρόσκληση