Συντήρηση- επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης» (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), ποσού 14.000,00€

Συντήρηση- επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης» (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), ποσού 14.000,00€ 

Τεύχος Διακήρυξης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ