Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο ¨Ασφαλτόστρωση Δρόμου σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ