ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του, όπως αναλύεται στη συννημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ