Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : ” Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης “.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ