ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

(Ανακοίνωση – Αίτηση – Παράρτημα) 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γνωστοποιούμε την μεταβολή των όρων μοριοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 52878/22.08.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 50175/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄3324), που αφορά τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας πέραν των δεκαεπτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.