Οδηγίες για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

 

                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

 

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

Γραφείο

Διαχείρισης Ανθρωπινού Δυναμικού

 

                           Σμίνθη 26 Αυγούστου 2020

                          

 

Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη

Τ. Κ. : 67150

  

Προς

Ενδιαφερόμενους Ωφελούμενους

 

 

Θέμα :

«Οδηγίες για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 4/2020, που θα προσληφθούν στον Δήμο Μύκης».

Οι  επιτυχόντες ωφελούμενοι του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 4/2020, που θα προσληφθούν στον Δήμο Μύκης , παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους:

1)      Το συστατικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται κατά προτίμηση με ηλεκτρονική σάρωση και αποστολή στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο  email: info@dimosmykis.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι ο ωφελούμενος να έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα.

2)      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.  

Επισημαίνεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελούμενων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση (4/2020), ήτοι 6/7/2020.

Για τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ), που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελουμένων κρίσιμος χρόνος συνδρομής είναι η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Δήμος Μύκης διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης.

 Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου.

3)      Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι, που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων , μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους , όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα

 

 

 

Ο

Αντιδήμαρχος

Καμπούρ Μιτάτ

 

 

ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(αφού υπογραφεί και σαρωθεί αποστέλλεται ηλεκτρονικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά)