Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του υποέργου «Αμοιβή Συμβούλου Βασικού Μελετητή» προϋπολογισμού 13.413,12 ευρώ με το Φ.Π.Α., το οποίο
χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου ¨ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΥΛΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΤΥΛΗΣ)¨ με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100003, παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, η οποία θα κατατεθεί στην επιτροπή διαπραγμάτευσης, στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στις 07/09/2020 και ώρα 10:00.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ