Προσωρινός πίνακας κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Σε συνέχεια  της ανακοίνωσης ΣΟΧ(1/6989/24.08.2020 , ΑΔΑ : ΨΡΥΗΩΚΛ-Θ2Β) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ορθή επανάληψη)