Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δ. Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ