Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ (pdf)