Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης : Μελέτη έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σμίνθης και Μύκης ( οικισμός Σμίνθης).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΕΥΔ (pdf)