Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : Mineral paths:Vacations and Nature with a Blink (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ)

“Βελτίωση των υποδομών των πρώην κοινοτικών χώρων στις Θέρμες / πηγές Medoussas / θερμότερης πηγής / ανακαίνιση ανοιχτής πηγής  / εκσυγχρονισμός ιατρικού γραφείου”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ